แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

แบบทดสอบ

เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

คำสั่ง จงกาเครื่อง X หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. หน่วยที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายมนุษย์คือ

ก. เซลล์                                                 ข. อวัยวะ

ค. ระบบ                                                ง. ต่อมไร้ท่อ

2. ลักษณะการทำงานของอวัยวะที่ทำงานในลักษณะประสานสัมพันธ์กันเรียกว่า

ก. เซลล์                                                 ข. อวัยวะ

ค. ระบบ                                                ง. กล้ามเนื้อ

3. ความรู้สึกร้อน หรือหนาว เป็นการทำงานของระบบใดในร่างกาย

ก. ระบบประสาท

ข. ระบบสืบพันธ์

ค. ระบบต่อมไร้ท่อ

ง. ระบบขับถ่าย

4. ระบบประสาทไม่ได้ทำหน้าที่ใด

ก. รับความรู้สึก                                   ข. ควบคุมการทำงานของร่างกาย

ค. ทำงานประสานกับฮอร์โมน        ง. ผลิตฮอร์โมน

5. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบประสาท

ก. สมอง                                                ข. กล้ามเนื้อ

ค. เส้นประสาท                                   ง. ไขสันหลัง

6. สมองส่วนหน้า (Forebrain) ทำหน้าที่ใด

ก. การเคลื่อนไหวของลูกตา

ข. ความทรงจำ

ค. ควบคุมการทรงตัว

ง. ควบคุมการหายใจ

7. สมองส่วนกลาง (Midbrain) ทำหน้าที่ใด

ก. ความทรงจำ

ข. การเคลื่อนไหวของลูกตา

ค. ควบคุมการหายใจ

ง. ควบคุมการทรงตัว

8. สมองส่วนใดควบคุมการเต้นของหัวใจ

ก. สมองส่วนหน้า                                              ข. สมองส่วนกลาง

ค. สมองส่วนท้าย                                                ง. ถูกทุกข้อ

9. ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nerve)

ก. ควบคุ้มการเต้นของหัวใจ

ข. ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้าอย่างกะทันหัน

ค. ทำให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับเผชิญภาวะอันตราย

ง. ควบคุมการทำงานของระบบอวัยวะภายใน

10. เมื่อถูกของร้อนมือเราจะกระตุก เรียกปฏิกิริยาที่เกิดขี้นว่าอะไร

ก. ปฏิกิริยากระตุ้น

ข. ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์

ค. ปฏิกิริยาลีเฟล็กซ์

ง. ปฏิกิริยาโอเฟล็กซ์

11. ต่อมไร้ท่อผลิตสารเคมีที่เรียกว่าอะไร

ก. อินซูลิน

ข. วิตามิน

ค. ฮอร์โมน

ง. เทสโตสเตอรโรน

12. ต่อมไร้ท่อข้อใดทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

ก. ต่อมไทมัส                                       ข. ต่อมหมวกไต

ค. ต่อมไพเนียล                                   ง. ต่อมไทรอยด์

13. ข้อใดคือต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

ก. ต่อมไทมัส                                       ข. ต่อมหมวกไต

ค. ต่อมไพเนียล                                   ง. ต่อมไทรอยด์

14. ข้อใดคือฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นชายของร่างกาย

ก. อินซูลีน                                            ข. เทสโตสเตอโรน

ค. เอสโทรเจน                                     ง. โปรเจสเตอโรน

15. ต่อมเพศชาย คือส่วนใดของร่างกาย

ก. องคชาติ                                    ข. อัณฑะ

ค. รังไข่                                          ง. หัวหน่าว

16. อัณฑะ ทำหน้าใด

ก. ผลิตไข่                                      ข. ผลิตฮอร์โมน

ค. ผลิตอสุจิ                                   ง. ตกไข่

17. ต่อมเพศหญิง คือส่วนใดของร่างกาย

ก. องคชาติ                                    ข. อัณฑะ

ค. รังไข่                                          ง. หัวหน่าว

18. รังไข่ ทำหน้าที่ใด

ก. ผลิตไข่                                      ข. ผลิตฮอร์โมน

ค. ผลิตอสุจิ                                   ง. ตกไข่

19. ไข่ที่ไม่ได้รับการผสม จะเป็นอย่างไร

ก. กลายเป็นประจำเดือน

ข. ตั้งครรภ์

ค. ฝันเปียก

ง. ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดคือการดูแลสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้อง

ก. อาบน้ำ และชำระล้างอวัยวะเพศอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ข. สวมกางเกงชั้นในที่สะอาด ระบายอากาศได้ดี

ค. ไม่สำส่อนทางเพศ

ง. ถูกทุกข้อ

21. การประเมินการเจริญเติบโตกับเกณฑ์มาตรฐาน ทำโดยเปรียบเทียบระหว่างอายุกับข้อใด

ก. ปริมาณไขมันและส่วนสูง

ข. ปริมาณไขมันและน้ำหนัก

ค. น้ำหนักตัวและส่วนสูง

ง. รอบเอวและส่วนสูง

22. นักเรียนสามารถประเมินการเจริญเติบโตของตนเองโดยวิธีในข้อใด

ก. ชั่งน้ำหนักตัวภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ข. ชั่งน้ำหนักตัวเดือนละ 1 ครั้ง

ค. วัดส่วนสูงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ง. วัดส่วนสูงปีละ 1 ครั้ง

23. หากนักเรียนจะประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียนที่ได้ผลถูกต้อง ควรเปรียบเทียบกับข้อใด

ก. ตนเอง                                       ข. พี่น้องเดียวกัน

ค. เพื่อนรุ่นเดียวกัน                    ง. เกณฑ์มาตรฐาน

24. นักเรียนชายอยู่ ม.1 ควรมีน้ำหนักและส่วนสูงเท่าใด

ก. 30 – 35 กิโลกรัม, 110 – 120 เซนติเมตร

ข. 35 – 40 กิโลกรัม, 120 – 130 เซนติเมตร

ค. 40 – 45 กิโลกรัม, 135 – 145 เซนติเมตร

ง. 30 – 50 กิโลกรัม, 140 – 160 เซนติเมตร

25. นักเรียนหญิง ม.1ควรมีน้ำหนักและส่วนสูงเท่าใด

ก. 25 – 25 กิโลกรัม, 110 – 120 เซนติเมตร

ข. 25 – 30 กิโลกรัม, 120 – 130 เซนติเมตร

ค. 30 – 50 กิโลกรัม, 140 – 160 เซนติเมตร

ง. 50 – 60 กิโลกรัม, 140 – 155 เซนติเมตร

26. การปฏิบัติตนในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

ก. งดอาหารเช้า

ข. ดื่มน้ำอัดลม

ค. หลีกเลี่ยงขนมหวาน

ง. งดอาหารมื้อค่ำ

27. นักเรียนควรผักผ่อนนอนหลับวันละกี่ชั่วโมง

ก. 4 – 6 ชั่วโมง                           ข. 6 – 8 ชั่วโมง

ค. 8 – 10 ชั่วโมง                         ง. 10 – 12 ชั่วโมง

28. การปฏิบัติตนในข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักเรียน

ก. เลือกเล่นกีฬาที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน

ข. เลือกเล่นกีฬาที่ถนัดและสนใจ

ค. ออกกำลังกายสัปดาห์เว้นสัปดาห์

ง. ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน

29. เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเรียน ช่วยให้นักเรียนมีรูปร่างเจริญเติบโตสูงใหญ่และแข็งแรงคือข้อใด

ก. นม                                             ข. น้ำผลไม้

ค. น้ำอัดลม                                   ง. น้ำชาเขียว

30. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเพื่อเสริมภาวการณ์เจริญเติบโตของวัยรุ่น

ก. การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเป็นประจำ

ข. การฟังเพลง ปลูกต้นไม้

ค. ดื่มนมวันละ 1 – 2 แก้ว

ง. เล่นเกมคอมพิวเตอร์วันละ 2 – 3 ชั่วโมง


 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s